09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

فرم بودجه حسابرسی

فرم بودجه حسابرسی

فرم بودجه حسابرسی در واقع هزینه تمام شده هزینه حسابرسی شامل چند ساعت کار حسابرسی وتعداد پرسنل از هر رتبه حسابرسی پیش بینی می کند بودجه  حسابرسی  تعدادساعات مورد نیاز برای هر یک از سرفصلهای حسابداری می باشد حق الزحمه کارکنان هزینه های غیر مترقبه وسایر هزینه های عملیاتی جهت حسابرسی مشخص می گردد هزینه هر ساعت حسابرسی هزینه های قابل قبول گزارش نویسی ونامه مدیرت در فرم بودجه حسابرسی لحاظ می گرددودر حوزه های تولیدی وسایر شرکتها با توجه به ظرفیتها وتوانمندی وعملکرد سالهای گذشته میزان درآمد عملیاتی وغیر عملیاتی وهزینه های عملیاتی وغیر عملیاتی ومقایسه عملکردهای گذشته با پیش بینی آتی را مشخص می کند گزارش پیش بینی منابع ومصارف ارزی وریالی وپیش بینی منابع ارزی وهزینه های کارکنان وبهای تمام شده کالای فروش رفته باتوجه به سال مالی گذشته تنظیم می گردد

 

http://www.evat.irhttp://www.tamin.ir/file/file/6175عنوان قسمتهاي كار ساعات واقعي سال قبل ساعات بودجه سال جاري http://www.tax.gov.irhttp://www.seo.irhttps://www.mcls.gov.ir/fa/lawlist/karملاحظات
مدير سرپرست حسابرس ارشد حسابرس كمك حسابرس مدير سرپرست حسابرس ارشد حسابرس كمك حسابرس
برنامه ريزي و كنترل
شناخت سيستم ثبت و ارزيابي كنترلهاي داخلي
آزمونهاي رعايت روشها
بررسي و به روز كردن پرونده دائمي
رسيدگي به معاملات
رسيدگي به صورتهاي مالي
الف: ترازنامه
دارائيهاي ثابت
سرمايه گذاريها
موجودي جنسي
حسابهاي دريافتني
موجودي بانكي و وجوه نقد
حسابهاي پرداختني
سرمايه
اندوخته‌ها
تسهيلات مالي پرداختني

ب: صورت حساب سود و زيان
فروش
حساب توليد / عملكرد
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته
ساير درآمدها
هزينه‌ها
ماليات
اقلام غير مترقبه و تعديلات سنواتي

ج: صورت تغييرات در وضعيت مالي
بررسي تحليلي
ساير مراحل تكميل حسابرسي
گزارش نويسي و نامه مديريت
جمع كل حسابرسي
خدمات حسابداري
ساعات اياب و ذهاب
كل ساعات كاركنان
حق الزحمه هر ساعت به ريال
كل حق الزحمه به ريال
جمع
اضافه مي‌شود: هزينه‌هاي قابل وصول
هزينه كل

ريال

ريال

ريال
نام و امضاء سرپرست كار: نام و امضاء مدير فني: نام و امضاء عضو رابط:

با ما در ارتباط باشید