09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

آزمون محتوا سایر حسابها واسناد پرداختنی در حسابرسی

آزمون محتوا سایر حسابها واسناد پرداختنی در حسابرسی

 
آزمون محتوا سایر حسابها واسناد پرداختنی در حسابرسی

هدف , حصول اطمينان از اينكه :
الف ) بدهيهايي كه در تاريخ ترازنامه موجود بوده يا در آن تاريخ تعلق گرفته ، به مبلغ صحيح ثبت شده است.
ب ) در رابطه با مبالغ مندرج در ترازنامه استانداردهاي حسابداري رعايت و اقلام به نحو صحيح طبقه بندي و افشا شده اند .

برنامه ريزي:
بررسي احتمال خطر كم متوسط زياد عطف
خطر حسابرسي ۰
۰
۰

خطر ذاتي ۰
۰
۰

خطر كنترل ۰
۰
۰

خطر بررسي تحليلي ۰
۰
۰

خطر عدم كشف جزئيات آزمون محتوا ۰
۰
۰

مبلغ اشتباه قابل تحمل ميليون ريال
مبلغ اشتباه مورد انتظار ميليون ريال

ميزان شواهد مورد نياز ۰
۰
۰

بررسي امكان استفاده از ساير روشهاي حسابرسي :

تاكيد بر اثبات ادعا : وجود و تحقق ۰ كامل بودن ۰ ارزشيابي ۰ مالكيت و حقوق ۰ افشا و طبقه بندي ۰

توضيح در مورد ميزان رسيدگي و انتخاب نمونه :

ميزان رسيدگي جامعه ميزان رسيدگي درصد ريالي درصد تعدادي
ميليون ريال تعداد ميليون ريال تعداد
اقلام كليدي
اقلام مشمول نمونه گيري

نتيجه گيري :
ميزان رسيدگي جامعه ميزان رسيدگي درصد ريالي درصد تعدادي
ميليون ريال تعداد ميليون ريال تعداد
اقلام كليدي
اقلام مشمول نمونه گيري

اشتباهات كشف شده:
ميزان رسيدگي اشتباهات كشف شده اشتباه قابل تحمل
ميليون ريال
ميليون ريال تعداد
اقلام كليدي
اقلام مشمول نمونه گيري
جمع

تصميم گيري :
قابل تحمل ۰ رسيدگي خاص ۰ افزايش نمونه ۰ گزارش حسابرسي ۰

خلاصه نكات رسيدگي:

تهيه كننده : ………………………………………………………………………….. بررسي كننده : …………………………………………………………………………..

تاريخ و امضاء : ………………………………………………………………………….. تاريخ و امضاء : …………………………………………………………………………..

نوع ادعا شرح رسيدگي استاندارد حسابداري عطف به كاربرگ امضاء رسيدگي كننده امضاي سرپرست
شماره بند
حسابهاي پرداختني غيرتجاري و هزينه هاي تعلق گرفته و پرداخت نشده :
مانده نقل از سال قبل را با تراز و صورتهاي مالي مطابقت دهيد . گردش بدهكار حساب مزبور را با توجه مانده نقل از سال قبل بررسي نموده و اطمينان حاصل كنيد كه اقلامي غير از موارد مرتبط با سال قبل در حسابهاي مزبور ثبت نشده باشد .
۱- صورت ريز هزينه هاي تعلق گرفته و پرداخت نشده را اخذ و با دفاتر مطابقت نمائيد .
كا ۲- صورت مزبور را با اقلام مشابه سال قبل مقايسه نموده و تغييرات قابل ملاحظه را پي گيري كنيد .
كا ۳- در مورد هر يك از اقلام هزينه ، مطمئن شويد كه هزينه براي يكسال كامل در حسابها منظور شده است .
كا ۴- چنانچه هزينه هاي مزبور در سال بعد پرداخت نشده باشد مطمئن شويد كه مباني برآورد منطقي است . همچنين پرداختهاي سال مالي بعد را رسيدگي كنيد
كا ۵- هزينه هاي پرداخت شده سال مالي بعد را رسيدگي كنيد . چنانچه هزينه مربوط به سال مورد رسيدگي در سال بعد پرداخت شده و ذخيره اي براي آن در نظر گرفته نشده است ، موارد را يادداشت و اسناد اصلاحي را در كار برگ اسناد اصلاحي پيشنهادي ثبت كنيد .
حق بيمه و ماليات حقوق و دستمزد :
الف) جدولي را كه نشان دهندة اقلام فوق به تفكيك باشد تهيه يا اخذ نمائيد .
اش ب ) محاسبات ماليات و بيمه را با توجه به سيستمهاي حقوق و دستمزد و اظهار نامه هاي مربوط بررسي كنيد .
وت ج) تعدادي از پرداختهاي طي سال را با اظهار نامه هاي مربوط مطابقت نمايند .
وت د ) مانده هاي پايان سال را با اظهار نامه هاي ارسالي و پرداختهاي سال بعد مطابقت نمايند .
ﻫ ) تاخير در پرداخت هاي ماليات تكليفي و بيمه را بررسي نموده و كنترل نماييد كه جرائم مربوط به نحوصحيح در حسابها ثبت شده باشد .
ذخيره مزاياي پايان خدمت :
اش ۱- صورت ريز ذخيره مزاياي پايان خدمت را اخذ نموده و با توجه به روش شركت محاسبات مربوط را كنترل كنيد .
اش ۲- روش منظور نمودن ذخيره را با روش سال قبل مقايسه كنيد .
وت ۳- تعدادي از مبالغ پرداخت شده بابت مزاياي پايان خدمت را انتخاب و محاسبات آن را كنترل و رسيد دريافت كننده و تسويه حساب با وي را مشاهده كنيد .
ضمانت :
وت – چنانچه شركت محصول خود را براي مدت معيني ضمانت كرده است ، حساب ذخيره مربوط را بررسي كنيد و اگر ذخيره كافي نيست موضوع را در خلاصه نكات يادداشت كنيد .
سود سهام :
وت ۱- سود سهام پرداختني ثبت شده در حسابها را با صورتجلسات مجامع عمومي مطابقت دهيد .
اش ۲- رسيدگي كنيد كه سود سهام هر يك از سهامداران به نحو صحيح محاسبه ، ثبت و پرداخت شده است .
۳- مطمئن شويد كه سود سهام ظرف مدت ۸ ماه پس از تاريخ تصويب پرداخت شده باشد .

نوع ادعا شرح رسيدگي استاندارد حسابداري عطف به كاربرگ امضاء رسيدگي كننده امضاي سرپرست
شماره بند
ماليات بر ارزش افزوده پرداختني :
۱- گردش مبالغ بستانكار حساب مزبور را از لحاظ كامل بودن كنترل نمايد . مبالغ مزبور بايستي برابر ۳% فروش و ساير درآمدهاي مشمول باشد .
۲- درخصوص مبالغ منظور شده به بدهكار حساب مزبور ، بطور نمونه اي اطمينان حاصل كنيد اين مبالغ بابت موارد مشمول و به اشخاصي كه در نظام ماليات بر ارزش افزوده ثبت نام
نموده اند ،پرداخت شده باشد .
۳- به منظور اطمينان از تعلق يا عدم تعلق جرايم مصرح در قانون ماليات بر ارزش افزوده :
الف ) رونوشت مدارك و تاريخ ثبت نام شركت در نظام ماليات بر ارزش افزوده را دريافت و كنترل نمائيد .
ب ) رونوشت اظهارنامه هاي ارسالي فصلي شركت را اخذ و تاريخ ارسال و مندرجات آن را كنترل نمائيد .
ج ) در خصوص رعايت ساير موارد مشمول جرايم (به شرح ماده ۲۲ قانون ) اطمينان حاصل كنيد .
د ) جرايم شامل : عدم ثبت نام موديان در مهلت مقرر معادل ۷۵% ماليات متعلق تا تاريخ ثبت نام يا شناسائي حسب مورد ،عدم صدور صورتحساب معادل يك برابر ماليات متعلق ، عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب معادل يك برابر مابه التفاوت ماليات متعلق ، عدم درج و تكميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل ۲۵% ماليات متعلق ، عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت نام يا شناسائي به بعد حسب مورد معادل ۵۰% ماليات متعلق و عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك حسب مورد معادل ۲۵% ماليات متعلق ميباشد.تاخير در پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون در موعد مقرر، موجب تعلق جريمه اي به ميزان ۲% در ماه نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تاخير خواهد بود.
تعهدات سرمايه اي :
۱- صورت ريز تعهدات سرمايه اي را اخذ نمائيد .
اف ۲- با بررسي حسابهاي دارائي هاي در جريان ساخت و سفارشات سرمايه اي مطمئن شويد كه صورت اخذ شده حاوي كليه تعهدات سرمايه اي است .
اف ۳- قراردادهاي مربوط به ساخت و خريد دارائي هاي ثابت را مطالعه نموده و مطمئن شويد كه صورت مزبور نشان دهندة كليه تعهدات سرمايه اي است . ۱۱ ۸

با ما در ارتباط باشید