09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

پرسشنامه ارزيابي سيستم كنترل داخلي از دو بخش به شرح زير تشكيل شده است

با ما در ارتباط باشید