09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

تصمیم گیری های تداوم فعالیت در مورد مشتریان ورشکسته: شواهد محافظه کاری حسابرس طولانی مدت؟

تصمیم گیری های تداوم فعالیت در مورد مشتریان ورشکسته: شواهد محافظه کاری حسابرس طولانی مدت؟

تصمیم اولیه نگرفتن حسابرس را پیش از ورشکستگی مشتری در دوره های اطمینان از قانون در آغاز قرن حاضر بررسی می کنند و شواهدی از محافظه کاری را بهبود می بخشند. فلدن و خواندن (۲۰۱۰) تکثیر و توسعه Geiger و همکاران. (۲۰۰۵) و دریافت که نسبت عقاید نگران کننده (GCOs) به شدت در دوره پس از۲۰۰۳) نسبت به دوره قبل از SOX (2000-2001) افزایش می یابد. با این حال، آنها نشان می دهند که بهبود محافظه کارانه عمدتا گذرا است و نسبت GCO به سرعت با گذشت زمان کاهش می یابد و در نهایت تا سال ۲۰۰۶ به سطح قبل از SOX باز می گردد. در این مقاله، ما نظرات حسابرسی قبلی را که حسابرسان برای نمونه از ۳۴۰ شرکت سهامی عام در ایالات متحده که طی سالهای ۲۰۰۶-۲۰۱۵ به ورشکستگی رسیده بودند، دوره ای است که شامل رکود اقتصادی اخیر (بعد از آن، GR) است. تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد که آیا شدت GR منجر به تغییر طولانی مدت به سمت محافظه کاری در تصمیم گیری های حسابرسان در مورد مشتریان ورشکسته شد. برای کنترل عوامل مخرب، متوجه می شویم که حسابرسان به احتمال زیاد پس از شروع GR، به GCO واگذار می شوند تا پس از آن مشتریان ورشکسته شوند. در نهایت، کنترل عوامل فاجعه آمیز، تغییر قابل توجهی در تمایل حسابرسان به صدور GCO در طی دو دوره پس از GR پس از تصمیم گیری های مربوط به تصمیم گیری در طول GR وجود ندارد.

نتیجه گیری
خلاصه و نتیجه گیری

بیشتر GCO ها به طور کلی توسط ادبیات به عنوان استقلال حسابرس افزایش یافته اند (DeFond & Zhang، ۲۰۱۴)ط. تحقیقات پیشین نشان می دهد افزایش شدید تماشای حسابرسان برای صدور مجوز GCO قبل از درخواست مشتری برای ورشکستگی در دوره پس از SOX 2002-2003. با این حال، چنین شواهدی از محافظه کاری حسابرس گزارش شده بود کوتاه مدت به عنوان نسبت عقاید اصلاح نگرانی صادر شده به پس از آن مشتریان ورشکسته کاهش می یابد در طول زمان به سطح تاریخی آن، قبل از SOX. در این مقاله، نظرات حسابرسی قبلی را برای نمونه ای از ۳۴۰ شرکت عمومی دولتی ایالات متحده که طی سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵، دوره ای را که GR را شامل می شود، مورد بررسی قرار دادیم. انگیزه برای این مطالعه از نیاز به ارزیابی اینکه آیا شدت و مدت GR به تغییر نسبتا طولانی در برابر محافظه کاری با توجه به گزارش حسابرسان در مورد مشتریان ورشکسته منجر شده است. Ettredge و همکاران (۲۰۱۷) نشان می دهد که GR از زمان جنگ جهانی دوم بیشتر از سایر رکود اقتصادی بوده است و تاثیرات شدید منفی بر روی تولید ناخالص داخلی، مشاغل بخش خصوصی و فروش خرده فروشی نسبت به قبل از رکود اقتصادی داشته است. انگیزه اضافی از کارسون و دیگران می آید. (۲۰۱۳) که نیاز به تحقیق تجربی را در گزارش حسابرس اطراف GR با استفاده از داده های ایالات متحده نشان می دهد.

با ما در ارتباط باشید