09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

نکات کلیدی در حسابداری صنعتی

http://www.etemadweb.comكنترل هاي فروش حسابداری فروش

به مقاله زیر برای برسسی نکات حسابرسی مالیات توجه بفرمایید.

حسابداری فروش مهم است
شماره کنترل شرح کنترل عدم رعایت
ü ۱=کنترل باامضاءها ۱
ü ۲=کنترل باسفارش/تقاضا ۲
ü ۳=کنترل باصورت حساب ۳
ü ۴=کنترل شماره سریال چاپی صورت حسابها ۴
ü ۵=کنترل باحواله انبار ۵
ü ۶=کنترل مدارک تحویل کالابه خریدار(برگ خروج-رسید دریافت کننده –بارنامه و…) ۶
ü ۷=کنترل باآئین نامه معاملات(فروش) ۷
ü ۸=کنترل بامبانی تعیین نرخ فروش ۸
ü ۹=کنترل باثبت درکاردکس انبار(مقداری) ۹
ü ۱۰=کنترل باثبت درکاردکس حسابداری(مقداری-ریالی) ۱۰
ü ۱۱=کنترل فروش بامحصول صادره طبق گردش محصول درپایان سال ۱۱
ü ۱۲=تستcut off 12
ü ۱۳=کنترل جمع فروش سالیانه باگزارشات فصلی ارسالی به دارائی ۱۳
ü ۱۴=کنترل محل تحویل باقراردادیاشرایط فروش شرکت (زمان شناسائی درآمد) ۱۴
ü ۱۵=کنترل جمع مقداری-ریالی۲ماه دفاترباجمع فاکتورهای بازرگانی ۱۵
ü ۱۶=کنترل فروش صادراتی با مجوزهای مربوطه ۱۶
ü ۱۷=کنترل دریافت وجه فروش صادراتی بصورت ارز ۱۷
ü ۱۸=کنترل نحوه تعیین اعتبار مشتریان ۱۸
ü ۱۹=کنترل محاسبات ۱۹
ü ۲۰=کنترل احتساب ذخیره کاهش ارزدرپایان دوره(قیمت ۲۰
تمام شده هرمحصول بالاترازقیمت فروش باشد)
به روز آوری سیستم فروش(پرونده دائم)
_تکمیل آزمون کنترلها(آزمون رعایت)(پرونده دائم۸۱۰۰)
-دریافت محصول فروش رفته براساس مقدار-ریالی وخریداران ازبازرگانی(فروش)وامورمالی ومطابقت آنها
_بررسی علت برگشت ازفروش
_دریافت قیمت فروش محصولات مشابه دربازاروتفاوت قیمت شرکت باآنها
_تعیین نوسانات فروش درپایان دوره واینکه از محل مقدارمی باشد
یاازمحل نرخ وتوجیه آن
ü ۲۱=کنترل عطف متقابل شماره حواله فروش به صورتحساب ۲۱
فروش(تقدیم حواله به صورت حساب)
ü ۲۲=کنترل رعایت ترتیب شماره وتاریخ صورت حسابها ۲۲
وحواله های فروش نسخ بایگانی اموربازرگانی(فروش)
ü ۲۳=کنترل نمونه ای صورت حسابهای فروش براساس ۲۳

استخراج نوسانات فروش برحسب مقىارونرخ:
۱)
درصدافزایش(کاهش)فروش=۱۰۰×فروش سال قبل: مبلغ افزایش(کاهش )فروش=فروش سال قبل-فروش سال جاری(نوسانات فروش)
x=(مقدارسال جاری×نرخ سال قبل

درصدافزایش(کاهش)ازمحل مقدار ۱۰۰×مبلغ افزایش(کاهش )فروش : مبلغ فروش سال قبل –x
درصدافزایش(کاهش)ناشی از محل نرخ =۱۰۰×مبلغ افزایش(کاهش)فروش : (x- مبلغ فروش سال جاری)

مبلغ افزایش(_کاهش)ازمحل مقدار =مبلغ افزایش(کاهش)فروش × درصدافزایش(کاهش)ازمحل مقدار

مبلغ افزایش(کاهش)ازمحل نرخ =مبلغ افزایش (کاهش) فروش×درصدافزایش (کاهش) ازمحل نرخ
یا
۲)
(X) مبلغ نوسانات فروش=مبلغ فروش سال قبل- مبلغ فروش سال جاری

(y%)درصدنوسانات فروش= مبلغ فروش سال قبل : مبلغ نوسانات فروش

(z)درصدنوسانات فروش ازمحل مقدار= مقدارفروش سال قبل : مقدارفروش سال جاری

درصدتغییرازمحل نرخ f% =(z%) – (y%)
۱۰۰%= Y%}
(چنددرصد) M%= Z%}
مبلغ نوسانات ازمحل مقدار X= × (M %)
N%= M % -100%
مبلغ نوسانات از محل نرخ X= × % N

ترجیحا”روش (۱)پیشنهاد می شود.

کنترل فروش در حسابرسی

حسابداری صنعتی

با ما در ارتباط باشید