09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

آزمون محتواحسابرسی

vds; unl ;at pshfvsd

آزمون محتواحسابرسی

راهنماي چگونگي تعيين ريسك عدم كشف و تعيين تعداد نمونه درآزمون محتوا

۱- ريسك عدم كشف آزمون جزئيات محتوا ( TD ) بر اساس جدول ريسك عدم كشف ( G – 2) به شرح زير محاسبه ميشود :

۱-۱- تعيين ريسك حسابرسي ARhttp://www,evat.ir
ريسك حسابرسي (AR) به شرح زير پيشنهاد مي شود :
AR
• شركتهاي پذيرفته شده در بورس و متقاضي پذيرش در بورس ۵%
• شركتهاي سهامي عام ۵%
• شركتهاي با سهامدار دولتي و وابسته به دولت ۵%
• شركتهائي كه براي اولين بار حسابرسي مي شوند ۵%
• ساير شركتها ۱۰%

AR با توجه به پرسشنامه هاي برآورد احتمال خطر قابل قبول و پرسشنامه عوامل مؤثر بر ارائه گزارشهاي مالي غير واقعي به شرح بخش C(C-4/1وC-4) و بادرنظر گرفتن موارد فوق مشخص ميشود. درصدهاي فوق جنبه پيشنهادي داشته و با توجه به سياستهاي موسسه و نظر شركاو مديران تعيين ميگردد .

۱-۲- ريسك ذاتي ( IR )
ريسك ذاتي هر حساب با توجه به جدول ارزيابي ريسك ذاتي حسابها بخش C (C-9/1) به شرح زير تعيين مي شود :

شرح IR
كم ۲۵%
متوسط
زياد ۵۰%
۷۵%
خيلي زياد ۱۰۰%

۱-۳- ريسك كنترل ( CR )
احتمال خطركنترل بر اساس نتايج رسيدگي به آزمون كنترلها (بخش F ) به شرح زير تعيين مي شود :

شرح CR
كم ۲۵%
متوسط
زياد ۵۰%
۷۵%
خيلي زياد ۱۰۰%

۱-۴- ريسك روشهاي تحليلي ( AP )
ريسك روشهاي تحليلي براساس جدول ارزيابي ريسك روشهاي تحليلي بخش C ( C-9/2 ) به شرح زير تعيين مي شود :

شرح AP
كم ۲۵%
متوسط
زياد ۵۰%
۷۵%
خيلي زياد ۱۰۰%

۱-۵- ريسك عدم كشف جزئيات آزمون محتوا
ريسك مزبور به شرح زير تعيين مي شود :
AR = TD
AP × CR IR ×

۲- تعيين تعداد نمونه در آزمون محتوا درمواردي كه تعداد اقلام جامعه بيش ۵۰۰ عددباشد:

۲-۱- در صورتيكه تعداد اقلام جامعه مورد رسيدگي كمتر از ۵۰۰ عدد باشد حدود رسيدگي به آزمون جزئيات حسابها (محتوا ) براساس قضاوت مدير مسئول يا سرپرست تعيين مي شود .

۲-۲- در صورتيكه تعداد اقلام جامعه مورد رسيدگي بيش از ۵۰۰ عدد باشد نحوه تعيين تعداد نمونه و ارزيابي نتايج آن به شرح راهنماي G-3 و G-4 مي باشد .

با ما در ارتباط باشید