09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

ماده(۲۱۶) قانون ماليات­هاي مستقيم به ماليات بر ارزش افزوده

ماده ۲۱۶تسري حکم موضوع ماده(۲۱۶) قانون ماليات­هاي مستقيم به ماليات بر ارزش افزوده

نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با ارزش افزوده: ۳۳

شماره: ۷۰-۹۵-۲۰۰
تاريخ: ۱۱-۱۰-۱۳۹۵
بخشنامه

۷۰

۹۵

قانون ماليات بر ارزش افزوده

الف

مخاطبين

رئيس محترم امور مالياتي شهر و استان تهران
مديران کل محترم ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدير کل محترم امور مالياتي مؤديان بزرگ
مديران کل محترم امور مالياتي استان­ها

موضوع

چگونگي تسري حکم موضوع ماده(۲۱۶) قانون ماليات­هاي مستقيم به ماليات بر ارزش افزوده

به موجب ماده (۳۳) قانون ماليات بر ارزش افزوده، احکام مربوط به فصل نهم از باب چهارم و همچنين فصل سوم از باب پنجم(به استثناء حکم ماده ۲۱۵ قانون ماليات هاي مستقيم ) درخصوص قانون ماليات بر ارزش افزوده جاري مي­باشد.در اين چارچوب به منظور اجراي صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده و اتخاذ رويه واحد در اجراء به اطلاع مي رساند:
۱-به استناد قسمت اخير تبصره (۲) ماده (۲۱۶) قانون ماليات هاي مستقيم که مقرر گرديده است “مفاد تبصره يادشده شامل آن دسته از ماليات هاي غير مستقيم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص بايد حل و فصل شود، نخواهد بود”؛بنابراين به جهت تسري فصل سوم از باب پنجم قانون ماليات­هاي مستقيم به قانون ماليات و عوارض ارزش افزوده، مقررات تبصره (۲) ماده (۲۱۶) قانون ماليات­هاي مستقيم در ارتباط با ماليات و عوارض ارزش افزوده به استثناي ساير ماليات­ها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده جاري نمي­باشد.
۲-به استناد تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون ماليات­هاي مستقيم چنانچه شکايت حاکي از اين باشد که وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده(به استثناي ساير ماليات­ها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده که مشمول حکم تبصره (۲) ماده مذکور مي­باشد) قبل از قطعيت به موقع اجرا گذارده شده است، در اين حالت هيأت حل اختلاف مالياتي در صورت واردبودن شکايت،در مقام هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي و يا تجديد نظر ضمن صدور رأي به بطلان اجراييه نسبت به صدور قرار رسيدگي و يا صدور رأي مقتضي حسب مورد اقدام مي­نمايد.بنا به مراتب مذکور، مفاد جزء (۲) بند (ب) بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۶۹ به استثناء مفاد ماده (۲۵۱) قانون ماليات هاي مستقيم مبني بر امکان شکايت مؤدي يا رئيس امور مالياتي از رأي آن مرجع به شوراي عالي مالياتي، قابليت تسري به ماليات و عوارض بر ارزش افزوده را خواهد داشت .
بديهي است با صدور اين بخشنامه مفاد بخشنامه شماره ۱۰۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۳ مبني بر امکان طرح پرونده­هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده در هيأتموضوع تبصره (۲) ماده (۲۱۶) قانون ماليات هاي مستقيم کان لم يکن تلقي مي­گردد.
سيدکامل تقوي نژاد
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

با ما در ارتباط باشید