09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

تاییدیه مالیات عملکرد حقوق وتکلیفی

تاییدیه مالیاتی

وزارت امور اقتصادي و دارايي تهران
سرمميز مالياتي حوزه شماره ………..

موضوع : وضعيت مالياتي

احتراماً ، نظر به اينكه حسابرسان ما موسسه حسابرسي و خدمات مديريت (حسابداران رسمي ) در حال رسيدگي به حسابهاي اين شركت براي سال مالي منتهي به …………… مي باشند ، لذا خواهشمند است وضعيت ماليات تكليفي شركت ………………… (سهامي …. ) را در پايان سال مالي منتهي به ……………. به نشاني : خيابان آفريقا – تابان غربي – نبش كوچه نور – مجتمع اداري تجاري نور – طبقه دوم – واحد ۱۱ و يا صندوق پستي ۱۸۵۸- ۱۵۸۷۵ و کد پستی ۱۹۶۸۹۱۵۳۳۹ ارسال فرماييد .

شركت …………………………………..

بنا به قانونهای اعمالی از سوی اداره مالیات، هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می کند، مشمول پرداخت مالیات می باشد.

حسابرسان مالیاتی و بازرسان قانونی گزارشات مربوطه را تنظیم میکنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار دهند.

طبق تبصره یک ماده مذکور اداره امور مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد. علیرغم صراحت تبصره مذکور، گزارشات حسابرسی مالیاتی طبق دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی بررسی و پس از رفع ابهامات کارشناسان بررسی کننده مورد اقدام قرار بگیرند.
جرائم منظور برای مودیان مالیاتی :

– عدم ثبت نام مودیان در مهلت مقرر معادل ۷۵% مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی.
– عدم صدور صورتحساب معادل ۱۰۰% مالیات متعلق.
– عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل ۱۰۰% مالیات متعلق.
– عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل ۲۵% مالیات متعلق.
– عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد، حسب مورد، معادل ۵۰% مالیات متعلق.
– عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل ۲۵% مالیات متعلق.
– تاخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به میزان ۲% در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تاخیر خواهد بود

قابل ذکر است طبق تبصره ۲ ماده ۲۷۲،سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی صورتهای مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی واگذار نماید.موسسه حسابداری و حسابرسی دانا محاسب فکور آماده ارائه هر گونه خدمات و مشاوره در این زمینه میباشد

تاییدیه مالیاتی

با ما در ارتباط باشید