09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

آزمون محتوا داراییهای نامشهود در حسابرسی

آزمون محتوا داراییهای نامشهود در حسابرسی

هدف , حصول اطمينان از اينكه :
الف) دارائيهاي نامشهود در تاريخ ترازنامه تحت مالكيت شركت بوده است .
ب ) دارائيهاي نامشهود در تاريخ ترازنامه داراي منافع اقتصادي آتي بوده و بنحو صحيح ارزيابي شده و از بابت كاهش ارزش دائمي ذخيره لازم در حسابها منظور شده است .
ج ) دارائيهاي نامشهود به روشهاي سيستماتيك و معقول مستهلك شده است .
د ) دارائيهاي نامشهود به نحو صحيح در ترازنامه طبقه بندي و افشاء شده است .

برنامه ريزي:
بررسي احتمال خطر كم متوسط زياد عطف
خطر حسابرسي ۰
۰
۰

خطر ذاتي ۰
۰
۰

خطر كنترل ۰
۰
۰

خطر بررسي تحليلي ۰
۰
۰

خطر عدم كشف جزئيات آزمون محتوا ۰
۰
۰

مبلغ اشتباه قابل تحمل ميليون ريال
مبلغ اشتباه مورد انتظار ميليون ريال

ميزان شواهد مورد نياز ۰
۰
۰

بررسي امكان استفاده از ساير روشهاي حسابرسي :

تاكيد بر اثبات ادعا : وجود و تحقق ۰ كامل بودن ۰ ارزشيابي ۰ مالكيت و حقوق ۰ افشا و طبقه بندي ۰

توضيح در مورد ميزان رسيدگي و انتخاب نمونه :

ميزان رسيدگي جامعه ميزان رسيدگي درصد ريالي درصد تعدادي
ميليون ريال تعداد ميليون ريال تعداد
اقلام كليدي
اقلام مشمول نمونه گيري

نتيجه گيري :
ميزان رسيدگي جامعه ميزان رسيدگي درصد ريالي درصد تعدادي
ميليون ريال تعداد ميليون ريال تعداد
اقلام كليدي
اقلام مشمول نمونه گيري

اشتباهات كشف شده:
ميزان رسيدگي اشتباهات كشف شده اشتباه قابل تحمل
ميليون ريال
ميليون ريال تعداد
اقلام كليدي
اقلام مشمول نمونه گيري
جمع

تصميم گيري :
قابل تحمل ۰ رسيدگي خاص ۰ افزايش نمونه ۰ گزارش حسابرسي ۰

خلاصه نكات رسيدگي:

تهيه كننده : ………………………………………………………………………….. بررسي كننده : …………………………………………………………………………..

تاريخ و امضاء : ………………………………………………………………………….. تاريخ و امضاء : …………………………………………………………………………..

نوع ادعا شرح رسيدگي استاندارد حسابداري عطف به كاربرگ امضاء رسيدگي كننده امضاي سرپرست
شماره بند
تنظيم صورت خلاصه :
۱- صورت خلاصه دارائيهاي نامشهود در تاريخ ترازنامه را از واحد مورد رسيدگي اخذ نمائيد . صورت خلاصه مزبور بايد حاوي اطلاعات ذيل باشد :
الف ) مشخصات دارائي
ب )تاريخ ايجاد / خريد
پ ) بهاي تمام شده
ت ) مانده نقل از سال قبل
ث ) مبالغ هزينه شده در سال مورد رسيدگي
ج ) مانده در پايان سال
چ)روش انتقال به هزينه
۲- ضمن كنترل جمع صورت خلاصه فوق ، مانده اول سال را با گزارش حسابرسي سال قبل و مانده پايان سال را با آخرين تراز آزمايشي دريافتي تطبيق دهيد .
وت
مح ۳- در صورتيكه وجود و مالكيت دارائي نامشهود منوط به وجود دارائي ثابت ديگري مي باشد ( نظير سرقفلي ) ، دارائي ثابت مربوطه را مورد مشاهده عيني قرار داده و با بررسي مدارك ، قراردادها و ساير مستندات ، از تعلق آن به واحد مورد رسيدگي اطمينان حاصل نمائيد . ۱۷ ۸
وت
مح ۴ – در مورد دارائيهاي نامشهودي كه وجود و مالكيت آنها مستقل از دارائيهاي ثابت مي باشد ( نظير حق الاختراع ) ، قراردادهاي منعقده و ساير مدارك مربوط به انتقال مالكيت دارائي نامشهود مورد نظر به واحد مورد رسيدگي را بررسي كرده واز اعتبار و تعلق آن به واحد مورد رسيدگي در تاريخ ترازنامه اطمينان حاصل نمائيد . ۱۷ ۸
مح ۵- در صورتيكه مالكيت دارائي نامشهود براي مدت زمان مشخصي به واحد مورد رسيدگي تفويض گرديده است ( نظير حق الاختراع يا علائم تجارتي ) نسبت به اخذ تائيديه لازم از مالك اصلي دارائي ، اقدام نمائيد . ۱۷ ۴۰
۶- در مورد اقلام ايجاد / خريداري شده طي سال :
وت الف ) مجوز صادره از جانب مسئولان ذيصلاح را بررسي نمائيد .
اش ب ) پرداختهاي انجام شده را سندرسي نموده و از صحت اين قبيل پرداختها با توجه به بودجه سرمايه اي واحد مورد رسيدگي ( در صورت وجود ) ، اطمينان حاصل نمائيد .
اش ۷- چنانچه واحد مورد رسيدگي ، در سالهاي قبل مورد حسابرسي واقع نگرديده است ، رسيدگيهاي مندرج در بند هاي ۳و۴ فوق را در اقلام تشكيل دهنده مانده منقول ازسال قبل نيز انجام دهيد .
اش ۸- در مورد آن قسمت از بهاي تمام شده كه طي سال مورد رسيدگي به هزينه انتقال يافته ، مباني مورد عمل واحد مورد رسيدگي و تناسب آن با دوره قابل استفاده دارائيهاي مزبور و همچنين مصوبه هيئت مديره در اين خصوص را مورد بررسي قرار دهيد . ۱۷ ۴۵ تا ۴۷

نوع ادعا شرح رسيدگي استاندارد حسابداري عطف به كاربرگ امضاء رسيدگي كننده امضاي سرپرست
شماره بند
اش ۹- اطمينان حاصل كنيد كه جريان منافع اقتصادي آتي به درون شركت امكان پذير بوده و شركت توانائي و قصد استفاده از آن را دارد و همچنين به منابع فني ومالي كافي براي كسب منافع اقتصادي آتي دارائي دسترسي دارد . ۱۷ ۱۳ تا
۱۹
اش ۱۰- اطمينان حاصل كنيد كه بهاي تمام شده دارائيهاي نامشهود ايجاد شده توسط شركت شامل مواد مصرفي و خدمات بكار گرفته شده ، حقوق و دستمزد مربوط به كاركناني كه بطور مستقيم در ايجاد آن دخالت داشته اند و ساير مخارج مهم و سهمي مناسب و مربوط از سربار باشد. ( منظور نمودن هزينه بهره تسهيلات دريافتي در مورد دارائيهاي واجد شرايط مجاز است ) . ۱۷ ۲۸
اش ۱۱- اطمينان حاصل كنيد كه مخارج سربار اداري و عمومي و فروش در بهاي تمام شده دارائيهاي نامشهود ايجاد شده منظور نشده باشد . ۱۷ ۲۹
اش ۱۲- اطمينان حاصل كنيد كه در صورت كاهش دائمي در ارزش دارائيهاي نامشهود ذخيره كاهش ارزش تا مبلغ برآوردي بازيافتني كاهش يافته است . ( عوامل كاهش ارزش عبارتند از : بلااستفاده ماندن ، زيان دهي عمليات دارائي ، جريانهاي نقدي منفي و تغييرات قانوني و اقتصادي ) . ۱۷ ۵۳
اش ۱۳- بررسي كنيد كه در صورتيكه دارائي نامشهود بطور دائمي غير قابل استفاده است از ترازنامه حذف شده باشد . ۱۷ ۵۵
۱۴- در خصوص مخارج تحقيق و توسعه اطمينان حاصل كنيد كه :
اش الف ) پروژه موجود و تعريف شده باشد . ۷ ۱۳
اش ب ) ماحصل پروژه ازنظرفني و قابليت تداوم نهائي آن از نظر تجاري امكان پذير باشد . ۷ ۱۳
اش پ) در آمدهاي آتي مربوط بيش از مخارج انجام شده و مخارج بعدي باشد . ۷ ۱۳
اش ت ) جهت تكميل پروژه و تامين سرمايه در گردش منابع كافي در دسترس باشد . ۷ ۱۳
اش ث ) اطمينان حاصل كنيد كه در صورت عدم تحقق موارد فوق ، مخارج تحقيق و توسعه به حساب هزينه سال منظور شده باشد . ۷ ۱۸
اش ج ) مخارج تحقيق و توسعه بر مبنائي سيستماتيك و معقول مستهلك شده باشد: ۷ ۱۷
وت ۱۵- در مورد دارائيهاي نامشهود حذف و فروخته شده با مراجعه به مدارك و مكاتبات واحد مورد رسيدگي ، نحوه انجام تشريفات فروش و حذف دارائي را با توجه به آئين نامه ها و مقررات مربوط بررسي نموده و از رعايت كامل آنها مطمئن باشيد .
اش ۱۶- اطمينان حاصل كنيد كه نرخها و روشهاي استهلاك دارائيهاي نامشهودمعقول بوده و به تصويب هيات مديره رسيده باشد(دوره استهلاك دارائيهاي نامشهود نبايد از بيست سال تجاوز نمايد ) . ۱۷ ۳۸
– ساير بررسي ها :
در صورتيكه با توجه به اهداف رسيدگي ، رسيدگيهاي ديگري در مورد دارائيهاي نامشهود لازم بنظر ميرسد پس از تصويب مسئول كار در ذيل درج نموده و به اجرا در آوريد .آزمون محتوا داراییهای نامشهود در حسابرسی

با ما در ارتباط باشید